Dopunski Izbori 2022

Na osnovu člana 28. Statuta Džemata, članova 4. i 5. Pravilnika o izborima i prijedloga Izborne komisije, Džematski odbor Džemata putem e-maila 23.10.2021. godine donio je Odluku o raspisivanju dopunskih izbora u organe i komisije Džemata Stockholm.

Dopunski izbori održat će se u subotu 22.01.2022. godine od 09:00 do 19:00 sati u prostorijama Džemata.

Prijava kandidature vrši se isključivo Izbornoj komisiji putem formulara od 25.11.2021. godine od 12:00 sati do 25.12.2021. godine do 12:00 sati.

Dopunski izbori vršit će se za:

Stalne organe Džemata:
a) Džematski odbor: Biraju se jedan član na mandat od jedne godine i dva zamjenika na mandat od jedne godine.
b) Nadzorni odbor: Biraju se dva člana na mandat od tri godine i jedan član na mandat od jedne godine.
c) Izborna komisija: Bira se jedan član na mandat od tri godine, jedan član na mandat od jedne godine i jedan zamjenik na mandat od jedne godine.

Stalne komisije Džemata:
d) Statutarna komisija: Biraju se dva člana na mandat od tri godine i dva člana na mandat od jedne godine.

Mandat

Džematski odbor:
– Kandidat koji se plasirao na 1 mjesto po broju osvojenih glasova je član na mandat od jedne godine.
– Kandidat koji se plasirao na 2-3 mjesto po broju osvojenih glasova je zamjenik člana na mandat od jedne godine.

Nadzorni odbor:
Kandidat koji se plasirao na 1-2 mjesto po broju osvojenih glasova je član na mandat od tri godine.
Kandidat koji se plasirao na 3 mjesto po broju osvojenih glasova je član na mandat od jedne godine.

Izborna komisija:
– Kandidat koji se plasirao na 1 mjesto po broju osvojenih glasova je član na mandat od tri godine.
– Kandidat koji se plasirao na 2 mjesto po broju osvojenih glasova je član na mandat od jedne godine.
– Kandidat koji se plasirao na 3 mjesto po broju osvojenih glasova je zamjenik člana na mandat od jedne godine.

Statutarna komisija:
– Kandidat koji se plasirao na 1-2 mjesto po broju osvojenih glasova je član na mandat od tri godine.
– Kandidat koji se plasirao na 3-4 mjesto po broju osvojenih glasova je član na mandat od jedne godine.

Kandidatura

Pravo na kandidaturu imaju članovi Džemata sa pasivnim biračkim pravom: punoljetni član, registrovan da plaća članarinu putem poreza najmanje 3 godine u kontinuitetu (učlanili se najkasnije do 31.10.2018. godine), govori bosanski jezik, nije uposlen u Džematu, te ispunjava ostale uslove navedene u članu 15. Pravilnika o izborima.

Rad u organima i komisijama Džemata zahtjeva od članova: odgovornost, vrijeme, posvećenost u ostvarivanju planova i ciljeva te rad na razvoju i dugoročnom planiranju. Izborna komisija stimuliše kandidaturu predstavnika oba spola, te mlađe kandidate.

Izborna komisija razmatra sve pravovremeno pristigle kandidature i pismeno obavještava kandidate o prihvatanju ili eventualnom neprihvatanju kandidatura, te po potrebi obavlja razgovor sa kandidatom.

Biračke liste Izborna komisija objavljuje 08.01.2022. na zaštićenom dijelu džematske internet stranice i na oglasnoj tabli Džemata sa sljedećim podacima: ime i prezime kandidata, organ/komisija i motivacija. Biračka lista, između ostalog, sadrži i listu kandidata za izbore u svakom tijelu, broj članova koji su se prijavili ali koji nisu ušli u biračke liste, te ostale odredbe predviđene članom 11. Pravilnika o izborima.

Predizborni sastanak na kome će se kandidati predstaviti članstvu održat će se 15.01.2022. godine.

Izabrani kandidati na dopunskim izborima preuzimaju svoje funkcije od momenta objavljivanja izbornih rezultata. Rezultat izbora protokoliše se na prvoj Skupštini.

Prijava kandidature vrši se isključivo Izbornoj komisiji putem formulara na džematskoj stranici. Informacija poslana putem formulara podliježe pravilima i rutinama Džemata Stockholm o prikupljanju, pohranjivanju i sigurnosti ličnih podataka u skladu sa GDPR zakonom.