Obavještavamo sve članove BIZ Stockholm a koji su zainteresovani za neko od narednih organa u IO IZBUŠ-a da do 20. decembra 2021. godine dostave Džematskom odboru popunjenu i potpisanu kandidaturu. Kandiovati se može za:

  • Predsjednik Zajednice
  • Predstavnica žena u IO
  • Član IO-a nosilac vjerskog autoriteta
  • Član Izvršnog odbora
  • Član Revizione komisija
  • Član Izborne komisije
  • Komisija za ženski aktivizam
  • Ovjerivač zapisnika sa Skupštine (brojač glasova)
  • Islamiska samarbetsrådet (obavezno jedna žena)
  • Råd för samråd (mandatni period 2023-2024)

Ukoliko se desi da se kandiduje više članova za jedno mjesto, Džematski odbor će na osnovu popunjene kandidature izabrati jednog kandidata kojeg će kandidovati Izbornoj komisiji IZBUŠ-a.

Na osnovu kandidatura Izborna komisija IZBUŠ-a će odabrati kandidate (koje Izborna komisija IZBUŠ-a procjeni kao najbolje) i preporučiti Skupštini IZBUŠ-a za izbore koji će se održati na Skupštini IZBUŠ-a 19. marta 2022. god.

Popunjenu kandidaturu koja se može preuzeti na ovoj stranici poslati na stockholm@izb.se a najkansije 20.12.2021. godine.